Dijagnostika -> Spisak Usluga -> Anemija

Anemija

GVOŽĐE

Svrha ispitivanja:

unešeno u organizam se uglavnom absorbuje u formi Fe2+ u duodenumu i gornjem jejunumu.Trovalentna forma i komponenta gvožđa vezana za hem u obliku Fe3+ treba da se redukuju uz pomoć vitamina C. Dnevno se absorbuje oko 1 mg gvožđa. Nakon ulaska u mukozne ćelije, Fe2+ joni se vezuju transportne supstance. Pre prelaska u plazmu, oni se oksiduju do Fe3+ forme uz pomoć ceruloplazmina i vezuju za transferin. Transport jona gvožđa u plazmi odvija se putem kompleksa gvožđe-transferin. Maksimalno 2 Fe3+ jona mogu da se transportuju po 1 molekulu proteina. Serumsko gvožđe je skoro kompletno vezano za transferin.
Određivanje koncentracije gvožđa (koje nije vezano za hem) koristi se u dijagnozi i tretmanu bolesti kao što su: anemija uzrokovana deficijencijom gvožđa, hemohromatoza (bolest povezana sa široko rasprostranjenim depozitima 2 pigmenta koji sadrže gvožđe hemosiderin i hemofuscin u tkivima, koja se karakteriše pigmentacijom kože), i hronična bubrežna bolest.
Određivanje koncentracije gvožđa se koristi za dijiagnozu i praćenje mikrocitne anemije (zbog poremećaja u metabolizmu gvožđa i hemoglobinopatije), makrocitne anemije (zbog deficijencije vitamina B12, deficijencije folne kiseline i lekovima indukovanim metaboličkim poremećajima nepoznatog porekla) kao i normocitne anemije kao što je bubrežna anemija (deficijencija eritropoetina), hemolitične anamije,hemoglobinopatije, bolesti koštane srži i toksičnog oštećenja koštane srži.
Opisani su brojne fotometrijske metode za određivanje koncentracije gvožđa. Sve one imaju zajedničko sledeće:
•    Oslobađanje Fe3+ jona iz kompleksa sa transferinom pomoću kiselina i deterdženata.
•    Redukcija Fe3+ jona do Fe2+ jona.
•    Reakcija Fe2+ jona koja daje obojeni kompleks.


Očekivane vrednosti:
Odrasli: 5.83 – 34.5 µmol/L  (33 – 193 µg/dL)
Koncentracija gvožđa u serumu i plazmi zavisi od stepena unošenja gvožđa i cirkadijalnih varijacija.


 

TIBC i UIBC

Svrha ispitivanja:
Prostetičnu grupu hemoglobina cini kompleks gvožđa i protoporfirina IX (hem) u kome centralno postavljeni atom gvožđa deluje kao stabilizator oksihemoglobina. Brojni enzimi i koenzimi zahtevaju gvožđe za svoje delovanje, npr. peroksidaze, katalaze, citohromi (koji su takođe hem proteini), mnogi enzimi Krebsovog ciklusa i monoamin oksidaza (koja učestvuje u neurotransmisiji).

Ukupni sadržaj gvožđa u organizmu iznosi oko 3 do 3,5 g. Od ove količine oko 2,5 g se nalazi u eritrocitima ili njihovim prekursorima u kostnoj srži. Plazma sadrži samo oko 2,5 mg gvožđa. Gvožđe se transportuje kao Fe(III) vezano za plazma protein apotransferin. Apotransferin-Fe(III) kompleks se naziva transferin. Normalno je samo jedna trećina transferina zasicena  Fe(III). Dodatna količina gvožđa koja se može vezati jeste nezasićeni (ili latentni) kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC). Zbir serumskog gvožđa i UIBC predstavlja ukupan kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC). TIBC je mera za maksimalnu koncentraciju gvožđa koju transferin može da veže.
Serumski TIBC varira kod poremećaja metabolizma gvožđa. Kod anemije sa deficijencijom gvožđa TIBC se povećava, a zasićenje transferina se smanjuje za  15% ili više. Nisko serumsko gvožđe povezano sa niskim TIBC karakteristično je za  anemije tokom hroničnih bolesti, maligne tumore i infekcije.


Očekivane vrednosti:
Odrasli:    20-62 µmol/L (112-346 µg/dL, 0,11-34,6 mg/L)
Vrednosti gvožđa u serumu/plazmi zavisne su od ishrane i podležu varijaciji u toku dana.
Očekivane vrednosti za TIBC:
Odrasli :49.0-69.0  umol/L


 

FERITIN

Svrha ispitivanja:
Feritin je makromolekul molekulske težine od najmanje 440 kD (što zavisi od sadržaja gvožđa) i sastoji se od proteinske opne (apoferitin) sa 24 podjedinice, dok se u unutrašnjosti nalazi gvožđe koje sadrži u proseku približno 2500 Fe3+ jona (feritin jetre i slezine).
Određivanje koncentracije feritina je pogodan metod za utvrđivanje stanja metabolizma gvožđa. Određivanje koncentracije feritina na početku terapije obezbeđuje reprezentativnu meru rezervi gvožđa u telu. Deficijencija u deponovanju u retikloendotelijalnom sistemu (RES) može biti detektovana u veoma ranoj fazi.
Klinički, prag vrednost od 20 µg/L (ng/mL) se pokazala korisnom u detekciji prelatentne deficijencije gvožđa. Ova vrednost je pouzdan pokazatelj iscrpljivanja rezervi gvožđa koje mogu biti mobilisane za sintezu hemoglobina. Latentna deficijencija gvožđa definiše se kao pad vrednost ispod 12 µg/L (ng/mL) praga feritina. Ove dve vrednosti, ne zahtevaju dalje laboratorijsko pojašnjavanje čak i kada je krvna slika morfološki još uvek normalna. Ukoliko su snižene vrednosti feritina praćene još i hipohromnom, mikrocitnom anemijom tada je prisutna i manifestna deficijencija gvožđa.
Kada je nivo feritina povišen a poremećaj u distribuciji može da se isključi, tada je manifestno preopterećenje gvožđem u telu. 400 µg/L (ng/mL) feritina se koristi kao prag vrednost. Povišene vrednosti feritina primećene su i kod sledećih tumora: akutne leukemije, Hodžkinsovog oboljenja i karcinoma pluća, debelog creva, jetre i prostate. Određivanje koncentracije feritina ima značaja kod metastaza jetre.


Očekivane vrednosti:
Muskarci; 30.0-400.0 ng/mL;   zene 13.0-150.0 ng/mL


Cena analize: 900  din.

 

 

HAPTOGLOBIN

Svrha ispitivanja:
Haptoglobin je transportni protein i protein akutne faze koji se sintetiše u hepatocitima.
To je glikoprotein koji se sastoji od dva laka α-lanca i dva teška β-lanca. Genetski polimorfizam α-lanaca vodi do tri fenotipa Hp 1-1, Hp 2-1 i Hp 2-2 koji se razlikuju po molekulskoj težini.
Haptoglobin vezuje hemoglobin u jak haptoglobin-hemoglobin kompleks (Hp-Hb), a hemoglobin je rezultat patološki povećane hemolize. Ovi kompleksi se deponuju u hepatocitima, a poluživot procesa deponovanja iznosi manje od 10 minuta. Hemoglobin se enzimski metaboliše, a haptoglobin oslobađa približno posle 3 dana. Formiranje kompleksa i izuzetno brza eliminacija iz cirkulacije sprečavaju nastajanje hemoglobinurije sa prekomernim gubitkom gvožđa. Smanjenje nivoa slobodnog haptoglobina ukazuje na intravaskularnu hemolizu.
Kao snažan pozitivni reaktant akutne faze, redukcija posredovana hemolizom ili, do izvesnog stupnja, povećanje sa pratećom akutnom inflamacijom mogu se kompenzovati. Objavljene su indikacije za određivanje haptoglobina koje uključuju procenu ozbiljnosti i stadijuma intravaskularne hemolize, procenu akutnih inflamatornih procesa i fenotipsku diferencijaciju u dijagnostici očinstva.


Očekivane vrednosti:
0.3 – 2.0 g/L (3.00 – 20.0 μmol/L ili 30 - 200 mg/dL)


 


Vitamin B12

Svrha ispitivanja:
Anemije vezane za ishranu i makrocitne anemije mogu biti izazvane nedostatkom vitamina B12. Ovaj nedostatak može se javiti u dijetama bez mesa i bakterijskih proizvoda, kod alkoholizma ili kod strukturalnih i funkcionalnih oštećenja varenja ili apsorptivnih procesa. Malapsorpcija je glavni uzročnik deficijencije putem pankreasne deficijencije, gastrične atrofije ili gastrektomije, oštećenja creva, gubitka crevnog vitamina B12 vezujućeg proteina (osnovni faktor), nastanka autoantitela usmerenih prema unutrašnjem faktoru, ili razlozima sa tim u vezi. Ovaj vitamin je neophodan za normalan metabolizam, DNK sintezu i regeneraciju crvenih krvnih zrnaca. Netretirana deficiencija dovodi do megaloblastične anemije, a nedostatak vitamina B12 dovodi do irevezibilne degeneracije centralnog nervnog sistema. Vitamin B12 ili folat su oba od dijagnostičkog značaja za utvrđivanje B12 ili folatne deficijencije, posebno u smislu postavljanja diferencijalne dijagnoze megaloblastične anemije.


Očekivane vrednosti:
141.0-489.0  pmol/L


 

 

FOLNA KISELINA

Svrha ispitivanja:
Anemije prouzrokovane ishranom i makrocitne anemije mogu biti  izazvane nedostatkom folata. Ovaj nedostatak može se javiti kod dijeta bez svežeg voća, povrća ili druge hrane koja je bogata folnom kiselinom, kao što je to slučaj kod hroničnog alkoholizma, bolesti zavisnosti, kod starijih osoba ili kod osoba sa lošim socijalnim stanjem, itd. Pored toga, niske koncentracije folata u serumu u toku trudnoće dovode se u vezu sa defektima neuralne cevi kod fetusa.Deficitarna ishrana i malapsorpcija su glavni uzroci odgovorni za nedostak folata kod ljudi.Folat je neophodan za normalan metabolizam, DNK sintezu i regeneraciju crvenih krvnih zrnaca. Netretirane deficijencije mogu dovesti do megaloblastične anemije.
Pošto deficijencija bilo vitamina B12 ili folata može izazvati megaloblastičnu anemiju, preporučuje se utvrđivanje koncentracije i vitamina B12 i folata da bi se pravilno postavila dijagnoza i utvrdila etiologija anemije.


Očekivane vrednosti:
10.4-42.4 nmol/L


 

Zakazivanje termina

Zakazivanje termina pregleda možete uraditi putem naše kontakt forme.

>> ZAKAŽI TERMIN

Socijalne Mreže

Kontakt

Jovana Dučića 47, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 324 310 Fax: +387 51 324 312

Email: klinikajelena@hotmail.com